Raamatupidamisteenused Eestis

Raamatupidamine on Eesti ettevõtete jaoks äritegevuse oluline osa, mille eesmärk on säilitada andmeid ning saada ülevaade ettevõtte majanduslikust ja rahalisest olukorrast. Kõik Eestis tegutsevad ettevõtted, sealhulgas välisfirmade filiaalid, on kohustatud täitma raamatupidamisnõudeid. Kõigi ettevõtete raamatupidamiskord peab kannete võrreldavuse ja selguse tagamiseks vastama valitsuse kehtestatud nõuetele.

RAAMATUPIDAMISTEENUSTE HINNAD

Raamatupidamisteenuse miinimumtasu on 90 eurot kuus. Klientide mugavuse huvides on meil Company for Business OÜ pakutavate raamatupidamisteenuste nimekiri:

 • Pearaamatu ja bilansi igakuine haldus
 • Palgaarvestus
 • Käibemaksu, tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvestus
 • Igakuiste aruannete koostamine ning Maksu- ja Tolliametile esitamine
 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile
 • Aasta- ja vahebilansi ning kasumiaruande koostamine ning Maksu- ja tolliametile esitamine
 • Likvideerimis- või lõppsaldode koostamine
 • Statistikaaruannete koostamine ja esitamine
 • Igakuiste palgaaruannete koostamine ning Maksu- ja Tolliametile esitamine
 • Igakuiste käibemaksuaruannete koostamine ning Maksu- ja Tolliametile esitamine
 • Raamatupidamise sisekorraeeskirjade koostamine
 • Alusdokumentide registreerimine (kuludokumendid jms)
 • Ettevõtte põhivara raamatupidamine
 • Töötajate kandmine Maksu- ja Tolliameti töötamise registrisse ja sealt kustutamine
 • Jooksva raamatupidamise taastamine
 • Aruannete koostamine statistikaametile
 • Abi maksuametile avalduste ja taotluste koostamisel

Meie ettevõte kasutab e-financials ja SimplBooks tarkvarasid ning patenteeritud automaattarkvara spetsiaalselt Eesti ettevõtteid haldavate mitteresidentide raamatupidamisvajaduste rahuldamiseks.

Kuutasu käibemaksukohustuseta ettevõttele   alates 90 EUR/kuu
Kuutasu käibemaksukohustusega ettevõttele  alates 180 EUR/kuu

RAAMATUPIDAMISKORRALDUSE PÕHINÕUDED

Kõik ettevõtted peavad jooksva aasta 30. juuniks koostama ja esitama äriregistrile eelmise aasta majandusaasta aruande.

Kõik äritehingud tuleb kohustuslikus korras registreerida raamatupidamisprogrammis.

Kõik äritehingud tuleb põhjalikult dokumenteerida.

Raamatupidamistavad peaksid võimaldama kajastada ettevõtte finantsseisundit, tulemusi ja rahavooge usaldusväärselt, erapooletult ning standardiseeritud viisil.

Kõiki raamatupidamisdokumente tuleb arhiivis hoida vähemalt 7 aastat.

ALGSALDO

Alustuseks tuleb koostada algsaldo, milles on toodud ettevõtte varad, kohustused ja osakapital enne majandustegevuse algust.

RAAMATUPIDAMISEESKIRJAD JA -KORD

Ettevõtte asutamisel tuleb välja töötada raamatupidamise sise-eeskirjad. Raamatupidamise sise-eeskirjad on igale ettevõttele kohustuslikud ja ettevõttepõhised.

Raamatupidamise sise-eeskirjad peaksid sisaldama järgmist:

 • Vajaliku kontoplaani kirjeldus koos kontode sisu kirjeldusega.
 • Tehingute dokumenteerimise ja kajastamise korra kehtestamine.
 • Alusdokumentide sisse- ja väljakandmise ning hoiustamise kehtestamine.
 • Raamatupidamisregistrite pidamise reguleerimine.
 • Kulude ja tulude kajastamine kasumiaruandes.
 • Ettevõtte varude, vara ja kohustuste kirjeldus.
 • Raamatupidamispõhimõtete, aruandluse ja muude raamatupidamiseeskirjade kehtestamine.

KONTOPLAAN

Eesti seaduste kohaselt kehtib kaks kasumi- ja kahjumiaruande skeemi. Eesti ettevõtted võivad valida kahe erineva kasumi- ja kahjumiaruande skeemi vahel. Esimese kasumi- ja kahjumiaruande skeemi puhul jaotatakse tegevuskulud kulude liigi alusel (nt materjalikulud, tööjõukulud, amortiseerumiskulud). Seda kasutavad sageli väikeettevõtted, kellel ei ole vaja jaotada kulusid funktsiooni alusel.

Kasumi- ja kahjumiaruande teise skeemi kohaselt jaotatakse tegevuskulud funktsiooni alusel (nt müüdud kaupade kulu, reklaamikulud, üldised halduskulud). Teist skeemi on tavaliselt keerulisem juurutada, sest kõigi ärikulude puhul tuleb otsustada, millise funktsiooni alla see kuulub. Teatud kulusid (nt tööjõukulud) tuleb jaotada proportsionaalselt eri funktsioonide vahel. Teisel skeemil põhinev kasumi- ja kahjumiaruanne annab ettevõtte eri funktsioonide kuludest parema ülevaate, samas kui kulude jaotamine funktsioonidesse on subjektiivne.

Sobiva kasumi- ja kahjumiaruande skeemi valik peaks toetuma sellele, milline jaotus annab majandustegevuse dünaamikast kõige parema pildi. Ent kui peaks ilmnema, et esmane skeemivalik ei õigusta ennast, on võimalik skeemi vahetada. Arvestage, et skeemi vahetamisel tuleb eelmise perioodi võrreldavaid kulusid samuti tagasiulatuvalt korrigeerida (uuele meetodile vastavaks).

EESTI MAKSUSÜSTEEMI ÜLEVAADE

Eestis kehtib tänapäeval maailma üks mugavamaid ja kasumlikemaid ettevõtte maksustamissüsteeme. Maksustamine on Eestis Maksu- ja Tolliameti haldusalas. Eesti maksusüsteem peibutab välisettevõtjaid muuhulgas 0-protsendilise maksumääraga jaotamata kasumilt. Ent nagu ikka, tuleb mõista selle kohaldamise spetsiifikat ning teada võimalikke nüansse. Üldreeglina ei maksustata Eestis ettevõtte jaotamata ja reinvesteeritud kasumit. Teisisõnu ei maksta kasumilt mingit maksu, kui ettevõte otsustab dividendide maksmise asemel kasumit mitte reinvesteerida.

MAKSUD EESTIS 2024. AASTAL

Eestis kehtib tänapäeval maailma üks mugavamaid ja soodsamaid ettevõtte maksustamissüsteeme. Tänu sellele, et valitsus toetab aktiivselt väikeettevõtteid, on Eestist saanud ettevõtluse ja idufirmade keskus Euroopas. Kõiki Eesti ettevõtte omamisega seotud tegevusi saab teha internetis, sealhulgas ettevõtte registreerimine, aruannete esitamine ning suhtlus riigiametitega. Maksukohustustega tegeleb Eestis Maksu- ja Tolliamet.

 1. aastal kehtivad Eestis järgnevad maksumäärad:

Käibemaksumäär
Käibemaksumäär: 22%, 9% ja 0%
Tulumaks
Tulumaksumäärad: 20%; 14%, 10%, 7%, 0%, 20/80 ja 14/86
Sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksumäär: 33%
Kogumispensioni makse
Kogumispensioni makse määr on 2%.

Eestis kehtivad ka järgmised maksud:

 • maamaks
 • reklaamimaks
 • teede ja tänavate sulgemise maks
 • mootorsõidukimaks
 • lemmikloomamaks
 • meelelahutusmaks
 • parkimistasud
 • keskkonnakasutustasu

Lisainfot maksumäärade ja tingimuste kohta saate meie konsultandilt.

PALGAMAKSUD

Sotsiaalmaksumäär 33%

Sotsiaalmaksuseaduse § 4 kohaselt maksab sotsiaalmaksu:

 • residendist juriidiline isik
 • füüsiline isik
 • Eestis püsivat tegevuskohta omav või sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 1 nimetatud väljamakseid tegev mitteresident
 • riigi-, valla- või linnaasutus
 • riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse §-s 6 sätestatud juhtudel.

2024. aastal on sotsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olev kuumäär 654 eurot, st tööandja sotsiaalmaksu miinimumkohustus on 239,25 eurot kuus. Sotsiaalmaksu maksustatav periood on üks kalendrikuu. Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu kord aastas alates vähemalt 12-kordsest igakuisest sotsiaalmaksumäärast.

Eraisiku tulumaks

Tulumaksumäär: 20%

See kohaldub isikule – nii residendile kui ka mitteresidendile – kes saab maksustatavat tulu.

Töötuskindlustusmaksed

2024. aastal on töötuskindlustusmakse määr töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.

Kogumispensioni makse

Kogumispensioni makse määr on 2%.

Kogumispensioni maksekohustus on Eesti residentidel, kes on kohustatud või liitusid vabatahtlikult teise pensionisambaga. Maksete summa peetakse kinni tööandja poolt töötajale makstavast tasust. Eesti mitteresidentide palgalt ei pea kogumispensioni makset tasuma.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED