Kasutustingimused

1. LEPINGU TINGIMUSED

1.1 Töövõtja kodulehel teenuseid tellides kohustub klient järgima veebis avaldatud tellimiskorda.

1.2 Leping kehtib selles sätestatud aja, seejärel võib seda automaatselt pikendada mõlema poole kokkulepitud perioodiks, kuni klient või Company for Business OÜ lepingu lõpetab.

1.3 Company for Business OÜ võib teenuse kasutamise lõpetada või seda piirata konkreetsel kuupäeval või mistahes pikendatud perioodi lõppedes, kui klient lepingu tingimusi ei täida.

1.4 Teenuseid võib kasutada ainult klient Company for Business OÜ loal. Kui klient kasutab Company for Business OÜ teenuseid ilma loata või ei maksa teenuse pikendamise eest, on Company for Business OÜ-l õigus koostöö lõpetada.

2. KLIENDI KOHUSTUSED

2.1 Klient kohustub tagama, et tema esitatud teave on tõene ja õige ning vastutab täielikult väära infoga või poolikute dokumentide tagasilükkamise eest.

2.2 Klient kohustub Company for Business OÜ-d tellimusvormil esitatud kontaktandmete muutumisest kohe kirjalikult teavitama.

2.3 Klient vastutab ettevõtte äritegevuse jätkumise ja majandusaasta aruannete esitamise eest. Lõivude ja maksude tasumata jätmine viib ettevõtte kustutamiseni ning trahvide ja juriidiliste tagajärgedeni. Klient vastutab ettevõtte kõigi kohustuste täitmise eest.

2.4 Kui osutatakse ettevõtet asutamise või kliendile võõrandamise teenust, siis loetakse ettevõte kliendi omandusse üle läinuks päevast, mil ettevõtte andmed Eesti äriregistris ära muudetakse (ariregister.rik.ee).

2.5 Töövõtja kaudu ettevõtet asutades kohustub klient allkirjastama raamatupidamise teenuselepingu. Kui klient sõlmib töövõtjaga veel raamatupidamise teenuselepinguid, saab ta konkreetseid raamatupidamisteenuseid erihinnaga ning ainulaadse raamatupidamisprogrammi kasutamise võimaluse.

2.6 Töövõtjaga ettevõtte asutamise või võõrandamise teenuse lepingu sõlmimisel on kliendil õigus 10% (kümneprotsendilisele) allahindlusele peamistelt juriidilistelt teenustelt.

3. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED

3.1 Company for Business OÜ kohustub nõutava hoolsusega tagama kliendi kõigi andmete ja teabe turvalisuse kooskõlas privaatsuspoliitikaga.

3.2 Company for Business OÜ aktsepteerib tellimusi ainult juhul, kui klient tasub teenuste eest ise.

3.3 Company for Business OÜ järgib järgmisi põhimõtteid: tegutseda ausalt; tegutseda iga kliendi huvides; ja pakkuda head klienditeenindust.

3.4 Company for Business OÜ-l on õigus võtta tasu kõigi tellimuse täitmiseks vajalike lisakulutuste eest. Lisakulutuste summa lepitakse eelnevalt kokku.

3.5 Company for Business OÜ teenuste osutamise aja kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust meie konsultantidega.

3.6 Kui klient ei soovinud täiendavat või täpsemat teavet, ei ole Company for Business OÜ vastutav selle eest, kui klient mõistab tellimuse täitmiseks kuluvat aega valesti.

3.7 Kui Company for Business OÜ püüdis kliendiga teenuselepingu pikendamiseks ühendust võtta ega saanud kliendilt vastust, võib Company for Business OÜ koostöölepingu ühepoolselt peatada.

3.8 Company for Business OÜ ei ole vastutav tellimuse täitmisega seotud kolmandate osapoolte tegevuse eest, sealhulgas notaribürood, tõlkebürood, valitsusasutused ja postiasutused.

3.9 Töövõtja kohustub kliendi esitatud dokumentide ja teabega tutvuma ning teavitama klienti vajadusest esitada täiendavaid dokumente ja teavet. Töövõtja garanteerib, et käesoleva lepingu sõlmimise ajal teavitas ta klienti kõigist juriidilise isiku registreerimiseks vajalikest nõuetest ning kliendilt potentsiaalselt nõutavatest dokumentidest ning kõigist lisakuludest ja -kulutustest, mis võivad lepingu alusel teenuste osutamise käigus tekkida. Kui töövõtja ei ole kliendile nende asjaolude kohta infot andnud, kannab töövõtja nende dokumentide omandamisega kaasnevad ja muud täpsustamata kulud. Kui juriidilise isiku registreerimist ei ole võimalik läbi viia seetõttu, et dokumendid ei vasta seadusega sätestatud nõuetele ning töövõtja ei teavitanud klienti nendest nõuetest, loetakse, et teenust ei osutatud ja lepingu alusel töövõtjale makstud tasu tagastatakse kliendile täielikult 3 tööpäeva jooksul alates kliendi nõude saamise kuupäevast.

3.10 Töövõtja ei vastuta ega tagasta tasutud summat, kui klient otsustas projekti seisma panna ja/või ega esitanud vajalikku teavet/dokumente Eestis ettevõtte asutamiseks. Sama on sätestatud käesolevate kasutustingimuste osas 5.

3.11 Töövõtja kohustub koostama kõik juriidilise isiku asutamiseks vajalikud dokumendid kliendi esitatud teabe ja dokumentide põhjal, kui klient edastas töövõtjale vajaliku teabe ja üksikasjad.

4. TEENUSTASU

4.1 Koostöö alustamiseks tuleb Company for Business OÜ-le tasuda kogu summa.

4.2 Company for Business OÜ kliendid saavad kasutada järgnevaid makseviise:

  • pangaülekanne;
  • sularahamakse Company for Business OÜ kontoris;
  • Western Union/Moneygram;
  • krüptorahamakse.

4.3 Klient kohustub kontrollima, et Company for Business OÜ saab kogu tasutava summa. Kui Company for Business OÜ kogu tasutavat summat ei saa, siis teenust ei osutata.

4.4 Enne koostöö algust teavitab klient Company for Business OÜ-d eelistatud makseviisist tellitud teenuste eest, et Company for Business OÜ saaks edastada korrektsed makseandmed.

4.5 Klient kohustub õigeaegselt tasuma kõik tellimuse täitmisega kaasnevad riigilõivud.

5. TAGASIMAKSEPOLIITIKA

5.1 Company for Business OÜ tasud ei ole tagastatavad. Kliendil ei ole õigust nõuda raha tagastamist sõltumata sellest, kas teenuse osutamine peatatakse, tühistatakse või seda pikendatakse enne kehtiva teenuseperioodi lõppu. Klient võib tasutud summat kasutada Company for Business OÜ-lt muude lepinguliste teenuste tellimiseks.

5.2 Kliendi poolt Company for Business OÜ-le tasutud summa jääb deposiiti ja seda võib igal ajal kasutada.

6. VASTUTUS KOOSTÖÖTINGIMUSTE RIKKUMISE EEST

6.1 Klient ei või esitada vale ega ebaseaduslikku materjali/teavet. Kui klient seda reeglit ei järgi, teavitatakse teda e-kirja teel asjaolust, et eeskirjade rikkumise tagajärjeks võib olla koostöö peatamine.

6.2 Lepingu täitmise käigus tekkivad vaidlused ja erimeelsused lahendatakse võimalusel pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

6.3 Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, esitavad pooled selle pärast seaduses sätestatud korra täitmist enne vaidluse kohtulikku lahendamist selle Harju Maakohtule menetlemiseks.

6.4 Lepingule kohaldub ja seda tõlgendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.

6.5 Poolte vastutus, mis ei ole hõlmatud käesoleva lepinguga, kohaldub vastavalt Eestis kehtivatele tsiviilõiguse sätetele.

7. TURVALISUS- JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

7.1 Klient kohustub mitte rikkuma turvalisusnõudeid ja kokkuleppeid Company for Business OÜ-ga ega võimalda seda teha kellelgi teisel.

7.2 Kliendil ei ole õigust kasutada tarkvaralisi vahendeid Company for Business OÜ kodulehelt andmete omandamiseks.

7.3 Klient on teadlik, et igasugused rikkumised on ebaseaduslikud ja nende tagajärjeks võib olla kriminaalsüüdistus.

7.4 Poolte edastatud kaubandusliku väärtusega teavet loetakse konfidentsiaalseks ja seda ei ole lubatud edastada kolmandatele isikutele.

8. VÄLISRIIGI MAKSUD JA LÕIVUD

8.1 Klient on täielikult vastutav kliendi asukohariigis nõutavate maksude ja lõivude tasumise eest.

9. LINGID MUUDELE ALLIKATELE

9.2 Company for Business OÜ võib omal äranägemisel pakkuda kliendi mugavuse huvides linke teistele veebilehtedele/allikatele. Selliseid veebilehti/allikaid käitavad kolmandad isikud, kes ei ole Company for Business OÜ kontrolli all. Seega ei ole Company for Business OÜ vastutav sellistel kolmandate isikute veebilehtede privaatsuspoliitika, andmekogumismeetodite,  sisu, teabe õigsuse ja/või osutatavate või reklaamitavate teenuste kvaliteedi eest.

10. VÄÄRAMATU JÕUD

10.1 Company for Business OÜ ei vastuta kliendi ees tellitud teenuste osutamata jätmise eest, kui see oli põhjustatud sündmustest või asjaoludest, mida me ei saanud mõistlikult kontrollida.

10.2 Kumbki pool ei ole teise poole ees vastutav kohustuste täitmata jätmise eest, kui see on põhjustatud asjaoludest, mis on poolte kontrolli alt väljas ning mida ei olnud võimalik ette näha ega vältida, sealhulgas sõja välja kuulutamine või tegelik sõjategevus, rahvarahutused, epideemiad, maavärinad, üleujutused, tulekahjud ja muud loodusõnnetused, riigi- või kohalike võimude tegevus ning muud vääramatu jõu asjaolud.

10.3 Pool, kes ei täida vääramatu jõu asjaolude tõttu oma kohustusi, kohustub kohe pärast asjaolude ilmnemist teavitama teist poolt takistusest ja sellest, kuidas see tema kohustuste täitmist mõjutab.

10.4 Poolel, kes ei teavita teist poolt lepinguliste kohustuste täitmise võimatusest, ei ole õigust sellele võimatusele toetuda.

10.5 Käesolevate kasutustingimuste punktides 10.2 ja 10.3 sätestatud juhtudel lükatakse poole kohustuste täitmise tähtaeg edasi proportsioonis selle ajaga, mil asjaolud kehtivad.

10.6 Juhul, kui käesolevate kasutustingimuste punktides 10.2 ja 10.3 sätestatud asjaolud ja tagajärjed jäävad kehtima rohkem kui 6 kuuks või asjaolude ilmnemisel saab selgeks, et need ja nende tagajärjed jäävad kehtima rohkem kui selleks perioodiks, peavad pooled pidama läbirääkimisi niipea kui võimalik, et leida kasutustingimuste täitmiseks alternatiivseid viise.

 

Jõustub alates 01.07.2023