KMKR number Eestis

Käibemaks on üldine maks, mis kehtib enamikes maailma riikides ning lisandub tarbekaupade ja teenuste müügile. Käibemaks on kaudne maks, mida tasuvad lõppkasutajad. Seda arvutatakse protsendina kauba ja teenuste lõpphinnast, mis lisandub väärtusele igas tootmise või müügi etapis.

KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASEKS REGISTREERIMINE

Kõigepealt on oluline märkida, et Eestis ettevõtet asutades ei loeta teid automaatselt käibemaksukohustuslaseks ja teil ei ole õigust maha arvata sisendkäibemaksu, mis ettevõttel äritegevuse raames kaupu või teenuseid ostes tekib.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus tekib 40 000-eurose käibe ületamisel. Allpool seda lävendit ei ole registreerimine kohustuslik.

Ent kohe pärast lävendi ületamist on käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks aega kolm tööpäeva. Oluline on märkida, et Eesti Maksu- ja Tolliamet hakkab teid kohtlema maksumaksjana sellest hetkest, kui maksustatav käive lävendi ületab. Käibemaksukohustuslasena tuleb teil nüüd tasuda Eesti Maksu- ja Tolliametile käibemaksu ning esitada igakuiseid käibemaksudeklaratsioone (ka nende kuude eest, mil deklareeritavat käivet ei olnud).

Enne registreerimislävendini jõudmist on võimalik registreerida ka vabatahtlikult. Selleks tuleb ainult esitada Eesti Maksu- ja Tolliametile piisavad tõendid (tavaliselt äriplaan) ettevõtte asutamise ja juhatamise soovist. Viie tööpäeva jooksul peaksite teada saama, kas maksuasutus avalduse kinnitas või mitte. Kui jah, registreeritakse teid avalduse esitamise kuupäeva seisuga maksumaksjaks.

Eestis käibemaksukohustuslaseks registreerimise abi 400 EUR
Representation by Esindaja teenus (volikiri)
400 EUR

KMKR number Eestis

2024. AASTA KÄIBEMAKSUMÄÄRAD EESTIS

Eestis on käibemaksu standardmäär 22%. Mõnedel juhtudel võib seda vähendada 9% või 0%-ni. Vaatame korraks vähendatud käibemaksu kohaldamise juhtumeid.

22% – kaubad ja teenused

9% – farmaatsiatooted, puudega inimeste meditsiiniseadmed, raamatud (v.a elektroonilised), ajalehed ja perioodikaväljaanded, hotellimajutus

0% – kogukonnasisene ja rahvusvaheline liiklus

KÄIBEMAKSU KOHALDAMINE

Käibemaksukohustuslasest ettevõttel on kohustus lisada arvetele käibemaks. Ent mõnedel juhtudel kohaldub ka 0% käibemaksumäär. Vaatame, millal tuleb kohaldada 22% käibemaksumäära ja millal 0% käibemaksumäära.

0%

 • Kui teenust või toodet müüakse käibemaksukohustuslasest Euroopa Liidu kliendile väljaspool Eestit.
 • Kui teenust või toodet müüakse kliendile väljaspool Euroopa Liitu.
 • Arvestage, et 0% maksumäära kohaldamisel peab ettevõtte seda arvel põhjendama.

22%

 • Kõik Eesti-sisesed tehingud
 • Toote või teenuse müügil Euroopa Liidu ettevõttele ilma KMKR numbrita või eraisikule.

MIS ON PEAMISED KÄIBEMAKSUNÕUDED JUHUL, KUI ETTEVÕTE ON REGISTREERITUD KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASEKS?

Alltoodu põhineb eeldusel, et olete Eestis asutanud osaühingu ja osutate oma klientidele teenuseid. Teenuste osutamisel teistele Eesti ettevõtetele ja/või eraisikutele kohaldub tavaliselt 22% käibemaksumäär. Ent kui osutate teenuseid klientidele teistes Euroopa Liidu liikmesriikides või kolmandates riikides, kohaldub tavaliselt 0% käibemaksumäär.

Kui esitate arve teistes Euroopa Liidu liikmesriikides või kolmandates riikides asuvale ärikliendile (niinimetatud ettevõtetevaheline või B2B tehing), tuleb lisada kliendi KMKR number ja märge pöördmaksustamise kohta, mis tähendab, et teie kohaldate 0% käibemaksumäära ning klient kohaldab ja deklareerib käibemaksu ise selles liikmesriigis, mis KMKR numbri väljastas.

Kui kliendid on lõppkliendid (niinimetatud ettevõtetevaheline või B2B tehing) teistes Euroopa Liidu riikides või kolmandates riikides, on olukord natuke keerulisem. Kui teenuseid osutatakse lõpptarbijale väljaspool Eestit, kohaldub sellisele tarnele Eesti käibemaks, välja arvatud juhul, kui kohaldub teenuse olemusest tulenev erisus. Viimasel juhul võib tekkida kohustus registreerida ettevõte käibemaksukohustuslaseks riigis, kus asuvad lõpptarbijad, ning täita kohalikke käibemaksueeskirju. Arvestage ka sellega, et sõltuvalt osutatava teenuse laadist kehtivad eeskirjad, mille alusel otsustatakse, millal konkreetset teenust käibemaksustada.

Kui teie ettevõte osutab täielikult maksustatavaid teenuseid, võite tasutud käibemaksu maha arvata kõigilt teie maksustatavate vahendite valmistamise alase äritegevusega seotud kaupade ja teenuste ostmise kuludelt (mõningate eranditega). Kui olete kuu lõpus tasunud rohkem sisendkäibemaksu kui maksustatavatele varudele lisandus, kantakse see tasu pärast maksuasutuse kinnitust teie ettemaksukontole ning sellest summast võite tasuda teisi makse, seotud kohustusi või taotleda maksutagastust.

Registreeritud käibemaksukohustuslasena on teie ettevõttel kohustus arvestada ja tasuda käibemaksu maksustatavatelt varudelt, kaupadelt ja/või teenustelt, mis osteti pöördmaksustamise raames teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest. Harvadel juhtudel kohaldub pöördmaksustamine ka teiselt Eesti maksumaksjalt ostetud kaubale (nt vanametall).

Käibemaksu maksustamisperiood on üks kuu ning käibemaksu tuleb deklareerida ja maksuasutusele tasuda järgneva kuu 20. kuupäevaks. Käibemaksudeklaratsiooni saab esitada e-MTA keskkonnas. KMD käibedeklaratsioon ja KMD INF avaldus, millel esitatakse kõik ühes kuus 1000 eurot ületavad riigisisesed müügiarved, tuleb deklareerida KMD INF vormil. Teenuste osutamine teiste Euroopa Liidu liikmesriikide käibemaksukohustuslastele tuleb deklareerida igakuisel VD deklaratsioonil, mille tähtaeg on samuti järgneva kuu 20. kuupäev.

Eesti Maksu- ja Tolliameti kodulehelt saate rohkem infot ning eriti aitab see leht mõista olukordi, mil välisriigis võivad tekkida kohustused ja te ei pruugi saada Eestis end käibemaksukohustuslaseks registreerida.

Kui olete otsustanud, kas peaksite end Eestis käibemaksukohustuslaseks registreerima, võite järgida siinseid Eesti Maksu- ja Tolliameti juhiseid.

Ettevõtte piiratud käibemaksukohustus.

Jaa, Euroopa Liidu käibemaksu juures on veel üks keeruline koht. Isegi kui teie ettevõtte käive ei ole ületanud 40 000 eurot, võib teil tekkida käibemaksukohustus juhul, kui:

 • ettevõte ostab teiselt käibemaksukohustuslaselt kaupu, mille maksustatav väärtus ületab 10 000 eurot (arvestatakse alates kalendriaasta algusest)
 • ettevõte saab teatud teenuseid välisriigi isikult, kes ei ole Eestis käibemaksukohustuslaseks registreeritud. Teenuste nimekiri on üsna pikk ning hõlmab selliseid teenuseid nagu näiteks reklaamindus, mitmesugused nõustamisteenused ja osad finantsteenused. Soovitame teil täispikk nimekiri siin üle vaadata ja kõiki neid eeskirju järgida, et maksustamisega probleeme ei tekiks.

Nii on ülaltoodud raamistikule vastaval ettevõttel kohustus registreerida end garantiiga piiratud käibemaksukohustuslaseks. See ei ole tavamõistes käibemaksukohustuslik ettevõte – ettevõte peab tasuma käibemaksu ainult ühendusesiseste kaupade ostult ja välisriigi isikult teenuseid saades. Arvestage, et ettevõte peab kolme päeva jooksul pärast kohustuse tekkimist esitama Eesti Maksu- ja Tolliametile spetsiaalse avalduse.

EESTIS REGISTREERIMISE ERAND

Registreerimiskohustus

Välisriigi isik, kellel ei ole Eestis püsivat tegevuskohta, peab registreeruma käibemaksukohustuslasena, kui ta toodab Eestis maksustatavaid varusid, millele pöördmaksustamismehhanism ei kohaldu. Sellistele isikutele käibemaksuvaba lävendit ei ole. Ent põhivara võõrandamisele, kaugmüügile ja e-kaubandusele kohalduvad teistsugused eeskirjad. Kui välisriigi isik teeb Eestis ainult nullmääraga tarneid (välja arvatud kaupade või teenuste tarne ühendusesiseselt), nt kaupade tarne läbi Eesti vabatsooni või tollilao, ei pea ta Eestis käibemaksukohustuslaseks registreeruma.

Vabatahtlik registreerimine

Eesti käibemaksuseaduses sätestatakse ettevõtete jaoks ka võimalus registreerida end käibemaksukohustuslaseks vabatahtlikult ilma registreerimiskohustuseta. Registreerimiseks peab vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks registreeruv äriüksus esitama tõendid äritegevusest Eestis või oma kavatsusest Eestis äritegevust alustada.

Registreerimise erandid

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustust ei ole juhul, kui isiku kõik maksustatavad varud on nullmääraga varud, välja arvatud kaupade ja teatud teenuste ühendusesisene tarne, millele kohaldub pöördmaksustamine.

Registreerimisprotsess

Olenemata registreerimiskohustuse olemasolust võib registreerimisavalduse esitada Eesti Maksu- ja Tolliametile e-posti teel või paberkandjal.

E-posti, posti või e-MTA keskkonna kaudu esitatud avaldusi ei loeta kehtivaks. Ent volitatud isik võib tegutseda maksumaksja nimel, eeldusel, et ta suudab volitust tõestada, mis võib olla digitaalselt allkirjastatud dokument või notariaalselt tõendatud ja apostillitud dokument.

Käibemaksuesindajad

Ettevõtted, millel ei ole Eestis püsivat tegutsemiskohta ja mis tegutsevad väljaspool Euroopa Liitu riikides, millel ei ole Euroopa Liiduga maksupettuse vastu võitlemise lepet, peavad nimetama maksuesindaja. Erand sellele reeglile kehtib juhul, kui Euroopa Liidu väline ettevõte otsustab kasutada One Stop Shop (OSS) skeemi, välja arvatud ühtse impordikeskuse korral, mille puhul tuleb nimetada Euroopa Liidus tegutsev esindaja.

KÄIBEMAKSUTAGASTUS

Käibemaksutagastus muus Euroopa Liidus asuvale maksumaksjale toimub samadel alustel Eesti käibemaksutagastusega. Tagastusnõuded tuleb esitada elektrooniliselt ettevõtja asukohariigi maksuasutuse kaudu, mis omakorda saadab avalduse Eesti maksuasutusele. Teise liikmesriigi maksumaksja asukohariigis äritegevuseks mõeldud kaupade impordilt või ostult või teenuste saamiselt Eestis tasutud käibemaks tagastatakse teise liikmesriigi maksumaksjale tema avalduse põhjal ja selle valdkonna ministri määrusega kehtestatud korra kohaselt juhul, kui:

 • Maksumaksja asukohariigis on maksumaksjal õigus kaupade impordilt või ostult või saadud teenustelt tasutud esialgne käibemaks maha lahutada samadel tingimustel arvestatud käibemaksuga.
 • Selle seaduse kohaselt on Eesti maksumaksjatel õigus kaupade impordilt või ostult või saadud teenustelt tasutud esialgset käibemaksu maha lahutada samadel tingimustel nende arvestatud käibemaksuga.
 • Tagastatav käibemaksusumma on vähemalt 50 eurot kalendriaastas või vähemalt 400 eurot, kui avaldus esitatakse vähem kui kalendriaasta, ent vähemalt kolme kuu pikkuse perioodi eest.

Tagastuse alla ei kuulu:

 • Ilma mahaarvamisõiguseta maksuvabade tegevustega seotud käibemaks.
 • Tagastamise liikmesriigis piiratud käibemaksukulud.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED