Eesti Ettevõtte Lõpetamine

Kui tekivad ettenägematud olukorrad, mis tavapärast äritegevust häirivad, ning ilmneb, et ettevõte ei ole enam kasumlik, tasub kaaluda selle likvideerimist. Company for Business OÜ abistab selle protsessi kõigis etappides.

Ettevõtte likvideerimine on juriidiline protsess, mille käigus lõpetatakse täielikult kõik ettevõtte rahalised ja ärilised tegevused ning kustutatakse ettevõte Eesti äriregistrist. Company for Business OÜ spetsialistid aitavad teil läbida ettevõtte likvideerimise protsess lühima võimaliku aja jooksul, seadustega täielikus kooskõlas ja täiesti distantsilt.

Paljud Eesti ettevõtjad eelistavad ettevõtte kohalike seadustega kooskõlas lõpetamata jätta. Ent praktika näitab, et Eestis läbi kukkunud ettevõtte sinnapaika jätmine võib osutuda väga kalliks õppetunniks, kuna see võib takistada uue ettevõtte loomist või Eesti elamisloa või viisa saamist või pikendamist.

Likvideerimisaruanded 650 EUR
Eesti ettevõtte likvideerimine 1,350 EUR
Osaleja esindamine volikirja alusel    790 EUR
Notari teenused ja riigilõiv   200 EUR

Sujuv sulgemine teie Eesti ettevõttele

EESTI ETTEVÕTTE SEADUSLIK LIKVIDEERIMINE

Seadus sätestab üksikasjalikult likvideerimisprotsessi korra. Likvideerimisprotsess võtab tavaliselt 8 kuni 10 kuud.

Kui ettevõtte omanik, kes likvideerimisprotsessi algatas, ei suuda võlausaldaja(te) legitiimseid nõudeid täita, peab ettevõtte likvideerija või ettevõtte nõukogu liige esitama kohtusse avalduse ettevõtte pankroti välja kuulutamiseks. Selle tegemata jätmisega võib kaasneda tsiviil- ja/või kriminaalvastutus.

Omanik võib ettevõtte nimel koostada ka notariaalselt tõestatud likvideerimisavalduse. Seda võib teha juhatuse liige isiklikult notari juuresolekul või omaniku Eesti esindaja volikirja alusel.

Eesti äriregister sätestab, et ettevõtte likvideerimisprotsess hõlmab:

 • likvideerimisotsuse ja ettevõtte suurosanike aruannete esitamist
 • likvideerija määramist, kes peab olema Eesti resident
 • ettevõtte likvideerimise teate avaldamist Eesti meedias
 • võlausaldajate nõuete kontrolli
 • ettevõtte bilansi ja kasumi jaotamise plaani koostamist
 • ettevõtte kustutamist elektroonilisest äriregistrist vastava kohtuotsuse alusel

ETTEVÕTTE LIKVIDEERIMISE ETAPID

Vähemalt 2/3 koosolekul osalevatest omanikest peavad kinnitama otsuse ettevõte vabatahtlikult likvideerida ja likvideerija määrata.

Vähemalt üks likvideerija peab olema Eesti resident. Lõpliku lõpetamisotsuse langetamise järel ei tohi ettevõte enam äritegevusega tegeleda. Teha võib ainult ettevõtte likvideerimiseks vajalikke toiminguid.

Juhatuse liige ja volitatud likvideerija allkirjastavad ja esitavad äriregistrile notariaalselt tõestatud avalduse ettevõtte likvideerimiseks ning likvideerijate ametisse määramiseks. Avaldus esitatakse elektrooniliselt ettevõtjaportaalis koos üldkoosoleku protokolliga ettevõtte lõpetamise kohta.

Likvideerimisteade avaldatakse avalikult, seejärel saadetakse teade kõigile teadaolevatele võlausaldajatele.

Esimese kolme kuu jooksul pärast likvideerimisprotsessi algatamist ning neli kuud pärast likvideerimisteate avaldamist ja kõigi võlausaldajate rahuldamist esitatakse osanikele lõplik aruanne ja järelejäänud varade jaotamise plaan. Kui likvideeritud ühingu varadest ei piisa kõigi võlgnevuste tasumiseks, peab likvideerija kohe esitama pankrotiavalduse, selgitades selles rahalist maksejõuetust.

Likvideerimise lõppedes (kõige varem 6 kuud pärast ettevõtte likvideerimisavalduse esitamist) esitab likvideerija äriregistrile kinnitatud avalduse ettevõtte kustutamiseks äriregistrist.

Eesti ettevõtte likvideerimise põhitingimused

 • Protseduur võtab aega umbes 6-8 kuud.
 • Menetluse alustamiseks peab ettevõte esitama majandusaasta aruande.
 • Ettevõttel ei tohi likvideerimise eelselt olla võlgnevusi.

Abi ettevõtte likvideerimisel hõlmab:

 • kohaliku likvideerija määramist
 • juriidiliste dokumentide koostamist
 • ettevõtte likvideerimisavalduse vormistamist
 • kõigi likvideerimisaruannete esitamist.

ETTEVÕTTE LIKVIDEERIMINE LIHTSUSTATUD KORRAS

1. veebruarist 2023 on saadaval ka lihtsustatud likvideerimisprotsess ettevõtetele, mis ei ole äritegevust veel alustanud. See protsess võimaldab Eesti ettevõtete omanikel, kes ei ole veel ettevõttega tegevust alustanud, kustutada ettevõtte registrist lühema ajaga.

Protsessi peamised etapid

1. Avalduse esitamine äriregistrile:

Esitada tuleb avaldus ettevõtte kustutamiseks äriregistrist. Kõik ettevõtte juhatuse liikmed ja osanikud peavad avalduse allkirjastama ja kinnitama, et ettevõte ei ole veel tegevust alustanud ega pangakontosid avanud.

2. Ettevõtte lõpetamise teate avaldamine:

Ettevõte avaldab teate Ametlikes Teadaannetes, teatades ettevõtte otsusest tegevus lõpetada ja taotleda registrist kustutamist. Huvipooled või võlausaldajad võivad 4 kuu jooksul sellele vastu vaielda.

3. Registrist kustutamine:

4 kuud pärast lõpetamisteate avaldamise kuupäeva kustutatakse ettevõte äriregistrist ja protsess loetakse lõpetatuks.

Oluline on märkida, et Eesti ettevõtte lihtsustatud likvideerimise kontekstis tähendab tegevuse puudumine seda, et ettevõte ei ole sõlminud ühtegi lepingut ega olnud rahaliselt aktiivne.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED