Isikuandmete kaitse ja töötlemise üldpõhimõtted

Isikuandmed on andmed, mis võimaldavad füüsilist isikut tuvastada ja mida Company for Business OÜ töötleb kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 isikuandmete kaitse üldmäärusega lepingute sõlmimise ja täitmise ja/või probleemide/vaidluste/küsimuste lahendamise eesmärgil vastavalt alltoodud põhimõtetele.

  • Company for Business OÜ säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab isiku tuvastamist ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärgil, milleks isikuandmeid töödeldakse, kaitsmaks Company for Business OÜ õigusi või täitmaks seadusega sätestatud kohustust.
  • Company for Business OÜ kasutab infotehnoloogiat ja muid vajalikke turvameetmeid, et tagada isikuandmete kaitse, sealhulgas konfidentsiaalsus, ning jälgida isikuandmete korrektset töötlemist.
  • Company for Business OÜ on kehtestanud isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vastavad sise-eeskirjad.
  • Company for Business OÜ töötajad on isikuandmete kaitse põhimõtetest teadlikud ja kohustavad neid järgima, olles kohustuste rikkumise eest vastutavad.
  • Company for Business OÜ ei avalda teistele isikutele isikuandmeid, mis on saanud teatavaks probleemide/vaidluste/küsimuste lahendamise käigus seoses juriidiliste/nõustamisteenuste osutamisega, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest, Company for Business OÜ-l on selleks õigustatud huvi või isik on andnud selleks oma nõusoleku.
  • Company for Business OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Company for Business OÜ võib koostöö raames ja eesmärgil andmeid, sealhulgas isikuandmeid edastada, neid taotleda ja vastu võtta. Selliste isikute hulka kuuluvad näiteks mobiilioperaatorid, inkassoteenuste pakkujad, maksehäireregistrid, IT-partnerid, agentuurid ja asutused, mis vahendavad või pakuvad makseteenuseid, postiteenistused ning muud teenused ja tooted.
  • Company for Business OÜ salvestab ja säilitab suhtlusvahendite (e-post, telefon jms) teel edastatud teateid ja tellimusi, samuti muid isiku tehtud tegevusi, kuni nende salvestamine on vajalik, ning kasutab vajadusel neid andmeid tellimuste või muude toimingute tõendamiseks.
  • Company for Business OÜ võib koguda andmeid Company for Business OÜ kodulehe külastajate kohta, kasutades selleks küpsiseid, ning töödelda neid andmeid statistilistel ja autentimise eesmärkidel. Company for Business OÜ kasutatavat küpsisetehnoloogiat on kirjeldatud siin.
  • Isikuandmete kaitse üldmäärusega reguleeritud ulatuses on isikul õigus nõuda ligipääsu oma isikuandmetele ning isikuandmete parandamist, kustutamist, edastamist ja keelata isikuandmete töötlemist, ning esitada ka kaebus Company for Business OÜ-le, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.
  • Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste, palvete või kaebuste korral on andmesubjektil õigus võtta ühendust Company for Business OÜ-ga kontaktandmete kaudu või otse andmekaitseametnikuga e-posti aadressil info@companyforbusiness.ee.