Privaatsuspoliitika

ÜLDSÄTTED

Täname, et külastate Company for Business OÜ kodulehte. Käesolevale privaatsuspoliitikale kohalduvad küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse sätted. Kehtivas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse meetodeid, millega tagatakse käesoleva kodulehe kasutajalt saadud teabe kaitse. Teenuseosutaja on teadlik, et on ülioluline, et Company for Business OÜ kodulehte külastavad eraisikud ja ettevõtted oleksid kindlad, et nende isikuandmeid käideldakse turvaliselt.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse seda, milliseid andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse. Kuna allkirjeldatud sätted kohalduvad ainult sellele kodulehele, soovitame teil tutvuda ka kõigi teiste kodulehtede, sealhulgas riigiasutuste kodulehtede privaatsuspoliitikatega, kui liigute neile Company for Business OÜ kodulehte kasutades linkide kaudu edasi.

Siin lehel teavitatakse kodulehe külastajaid meie poliitikast isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja avaldamisel. Poliitika kohaldub kõigile isikuandmetele ja kogu teabele, mida Company for Business OÜ võib kodulehe kasutamise käigus kasutajalt saada. Kodulehe kasutamisega aktsepteerib kasutaja tingimusteta käesoleva poliitika ja siin sätestatud isikuandmete töötlemise tingimused. Juhul, kui kasutaja nende tingimustega ei nõustu, peab ta kodulehe kasutamise kohe lõpetama.

Privaatsuspoliitika kehtib kõigile Company for Business OÜ kodulehte kasutavatele klientidele. Meie teenuseid kasutades nõustub kasutaja ühtlasi ka teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Kogutud isikuandmeid kasutatakse kasutajale osutatavate teenuste ja meie kodulehe funktsioonide parendamiseks.

Juhul, kui kasutaja otsustab vastavat teavet mitte jagada, ei saa Company for Business OÜ kasutajat efektiivselt teenindada ega kasutajale oma teenuseid pakkuda. Kasutaja esitab teavet, mida temalt ei küsita, vabatahtlikult, ning seda ei edastata kellelegi, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel.

TEABE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Company for Business OÜ kogub kodulehe külastamise käigus automaatselt teatud tehnilist teavet, et pakkuda kasutajale parimat kogemust. Teenusepakkuja kogub ja säilitab ainult selliseid isikuandmeid ja teavet, mis on vajalikud kodulehe täielikuks kasutamiseks, sealhulgas selleks, et:

 • võimaldada kasutajale ligipääsu kodulehe võrguteenustele
 • suhelda kasutajaga
 • parendada kodulehe kvaliteeti, kasutajasõbralikkust ning uute võrguteenuste ja -funktsioonide välja töötamist
 • osutada kasutajale muid teenuseid.

Teenusekasutaja jälgib Google Analytics veebimõõtmistehnoloogia abil automaatselt, kuidas kasutaja Company for Business OÜ-ga suhtleb, sealhulgas seda, millistelt kodulehtedelt ta tuleb, mida kodulehel teeb ja kas ta sooritas kodulehel viibides eeldefineeritud toiminguid. Koondandmete abil parendatakse kasutajakogemust ja täidetakse klientide vajadusi, jälgitakse töös esile kerkinud probleeme ja külastajate arvu, ennetatakse pettusi ja parendatakse tõhusust ning tagatakse kodulehe turvalisus ja ohutus. Iga külastatava lehe kohta kogub ja säilitab Company for Business OÜ ainult järgnevat tehnilist teavet:

 • Company for Business OÜ külastatud kodulehe aadress
 • Külastamise kuupäev ja kellaaeg
 • Külastatud kodulehe suurus
 • Kodulehe päringu sooritamise või õnnestumise olek
 • Internetidomeen ja IP-aadress, kust kodulehele saabuti
 • Kodulehe külastamiseks kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteem
 • Viitava lehe aadress (kui veebilehitseja selle edastab)

Käesolev leht ei pea külastajate info üle arvestust ega jaga neid andmeid kellegagi väljaspool Company for Business OÜ-d, välja arvatud juhul, kui see on vajalik korrakaitse eesmärgil.

ANDMEKAITSE

Me väärtustame oma kasutajate andmete konfidentsiaalsust ja seetõttu pingutame, et kasutada kõiki organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagaksid kasutaja teabe kaitse kolmandate isikute ebaseaduslike tegude eest, nagu näiteks hävitamine, muutmine, blokeerimine, kopeerimine, levitamine jms. Tasub märkida, et Internetis ei ole võimalik garanteerida 100% turvalist andmeedastust. Company for Business OÜ soovitab olla teadlik kasutaja enda võetavatest turvameetmetest kasutaja isikuandmete kaitseks.

Teenusepakkuja töötajate ligipääs kasutajate isikuandmetele (mis on saadud kodulehelt) piirneb ainult nende töötajatega, kellel on oma ametikohustuste raames vaja andmetele ligi pääseda. Töötajad, kellel on neile andmetele ligipääs, peavad kasutajate andmete avaldamisel järgima vastavat korda, mis on osa meie jätkuvast tööst elektroonilise sisu ja teabe elektroonilise edastamise turvalisuse tagamisel.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

Company for Business OÜ võib käesolevat privaatsuspoliitikat mõnikord uuendada, et muuta meie isikuandmete kogumise ja kasutamise meetodeid või viia sisse seadusemuudatustest tulenevaid muudatusi. Meie privaatsuspoliitika võib muutuda ilma kasutajat sellest eraldi teavitamata. Seega soovitame kasutajal külastada käesolevat lehte regulaarselt. Juhul, kui käesolevat privaatsuspoliitikat muudetakse olulisel määral, postitatakse selle kohta kodulehele teavitus. Kasutajalt privaatsuspoliitikas sätestamata isikuandmete kogumiseks küsib teenusepakkuja enne kasutaja teabe kasutamist tema nõusolekut. Muutused jõustuvad kohe nende avaldamise hetkest.

Privaatsuspoliitika uusim versioon sisaldab isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) elemente, kuna me tegutseme kooskõlas selle Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) isikuandmete töötlemise eeskirjadega.

ANDMETE SÄILITAMISE TINGIMUSED

Teenusepakkuja säilitab kasutaja isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik ülesannete täitmiseks, sealhulgas vastavus kõigile seadusega sätestatud, raamatupidamislikele või aruandlusnõuetele.

Kasutaja teavet säilitatakse kodulehe sisekorraeeskirjade kohaselt ja töödeldakse automaatsüsteemidega, välja arvatud juhul, kui käsitsi töötlemine on vajalik seaduses sätestatud nõuete täitmiseks.

Teenusepakkuja võib kasutaja isikuandmeid teadustööks või statistilistel eesmärkidel anonümiseerida. Anonüümset teavet võime me kasutada ka piiramatu aja, kasutajat sellest rohkem teavitamata.

Kasutaja isikuandmeid hoitakse konfidentsiaalsuses, välja arvatud juhul, kui kasutaja annab enda kohta vabatahtlikult teavet üldiseks kasutamiseks piiramatule arvule inimestele.

ANDMETE SÄILITAMISE AJAPIIRANG

Kodulehe külastajate anonümiseeritud andmeid, nagu näiteks küpsiseid, säilitatakse meie andmebaasis täpselt 26 kuud. Ettenähtud ajaperioodi jooksul analüüsib Google Analytics statistika tegemise eesmärgil kodulehe külastajate käitumist. Kodulehel täidetud ankeetidesse sisestatud isikuandmeid saab kasutaja nõudmisel kustutada.

ANDMETE EDASTAMINE

Company for Business OÜ-l võib olla vajadus edastada kasutaja teavet kolmandatele isikutele. Sellisel juhul nõuab teenusepakkuja kõigilt osapooltelt kasutaja isikuandmete turvalisuse tagamist ja nende töötlemist kooskõlas seadusega. Me ei luba oma kolmandatest isikutest teenusepakkujatel kasutada klientide isikuandmeid nende endi eesmärkidel. Neil on õigus töödelda kasutaja isikuandmeid ainult konkreetsetel eesmärkidel Company for Business OÜ juhiste kohaselt.

Kodulehel on õigus edastada kasutaja teavet kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:

 • Kasutaja on andnud nõusoleku käesolevas lepingus või kodulehega töötamise käigus nimetatud andmete edastamiseks.
 • Edastamine on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks (näiteks kasutaja andmete osaline edastamine Company for Business OÜ partneritele, et viimased saaksid kasutajaga ühendust võtta).
 • Teenusepakkuja või kolmandate isikute õiguste ja õigustatud huvide kaitse võimaluse tagamiseks juhul, kui kasutaja rikub kasutustingimusi.

LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELE

Company for Business OÜ sisaldab linke teistele veebilehtedele.

Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub ainult Company for Business OÜ-le ega kohaldu teistele riigiteenustele ja tehingutele, millele me lingime. Neil teenustel on omad kasutustingimused ja privaatsuspoliitikad.

 • Lingid teistele veebilehtedele

Kui kasutaja navigeerib Company for Business OÜ kodulehelt mõnele muule veebilehele, soovitame sel veebilehel asuv privaatsuspoliitika samuti läbi lugeda.

 • Link Company for Business OÜ kodulehele mõnelt teiselt veebilehelt

Kui kasutaja navigeerib mõnelt teiselt veebilehelt Company for Business OÜ kodulehele, saab teenusepakkuja sellelt teiselt veebilehelt isikuandmeid. Selle veebilehe privaatsuspoliitikas, kust kasutaja saabus, kirjeldatakse üksikasjalikult isikuandmete kasutamise tingimusi sellistel juhtudel.

MUUDATUSED KASUTAJA ANDMETES

Nõusolek andmete töötlemisega, mida kasutaja väljendab käesoleva privaatsuspoliitikaga liitudes, kehtib tähtajatult, ent selle võib igal ajal tagasi võtta, saates sellekohase avalduse teenusepakkujale.

Kasutaja võib saata Company for Business OÜ-le igal ajal päringu selle kohta, milliseid selle kasutajaga seotud isikuandmeid on kodulehe kaudu kogutud.

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

Käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud vastutusest lahtiütlemist ei või tõlgendada kui ärialase, juriidilise või muu nõu andmisena, tõendina ettevõtte maksejõuetusest ega garanteeritud kasutajate isikuandmete töötlemise turvalisusena. Kodulehel toodud teabe eesmärk on võimaldada vahetu ligipääs avalikult saada olevale teabele. Ehkki kasutajale asjakohase ja kontrollitud info edastamiseks on tehtud kõik jõupingutused, on Company for Business OÜ teadlik inimliku/mehaanilise vea võimalusest. Sellele toetudes ei kinnita ettevõtte esindatav teenusepakkuja midagi kindlat käesoleval kodulehel toodud teabe täpsuse ja ajakohasuse kohta ega anna kasutajale sellega seoses mingisugust otsesõnalist ega kaudset garantiid.

Kodulehel esitatud teave ei ole ammendav ega kujuta endast lepingulise suhte mingeid elemente. Ja ehkki teenusepakkuja annab endast parima, et avaldada kodulehel kontrollitud andmeid ja ajakohast teavet, ei kujuta sellised materjalid endast ühelgi juhul spetsialisti nõuannet.

Vastutusest lahtiütlemise lõik kohaldub kõigile isikutele, kes loevad Company for Business OÜ avaldatud materjale või sotsiaalmeediasisu. Rõhutame, et käesolevat lõiku võidakse mistahes ajal muuta või uuendada.

Kõik kodulehe materjalid on ainult informatiivse loomuga. Teksti sisu ei kujuta endast sponsoreeritud reklaami ning seega ei kujuta see endast soovitust ega kallutamist investeerimistegevustele.

Kodulehel avaldatud dokumendid ei kujuta endast mingisugust ametlikku kokkulepet ning siin esitatud teave on ainult informatsiooniks ning võib ilma ette teavitamata muutuda.