OSS/IOSS number Eestis

OSS (OneStopShop) ja IOSS (ImportOneStopShop) on käibemaksu deklareerimise ja tasumise lihtsustamiseks mõeldud erikorrad. Euroopa Liidu ettevõtted kasutavad OSS numbrit mitmesuguste teenuste, sealhulgas digitaalteenuste osutamiseks. IOSS numbriga lihtsustakse deklareerimis- ja käibemaksuprotseduure kaupade importimisel kolmandatest riikidest Euroopa Liitu. OSS (OneStopShop) on mehhanism, mis võimaldab Euroopa Liidu ettevõtetel lihtsustada deklareerimist ja käibemaksu tasumist kõikvõimalike teenuste osutamisel. See lähenemine lihtsustab oluliselt ettevõtete äritegevust, eriti nende, mis osutavad teenuseid mitmesuguste Euroopa Liidu riikide üleselt. OSS süsteem võimaldab ettevõttel maksta makse ühes riigis (tavaliselt asutamisriigis) ning seega ei pea ta registreerima end maksukohustuslaseks ja tasuma makse kõigis riikides, kus ta teenuseid osutab. See vähendab oluliselt ettevõtjate administratiivkoormust ning maksunõuete täitmisega seotud kulusid.

ImportOneStopShop (IOSS) on süsteem, mis on mõeldud käibemaksu deklareerimise ja tasumise lihtsustamiseks kaupade importimisel kolmandatest riikidest Euroopa Liitu. IOSS protseduur juurutati peamiselt protsessi lihtsustamiseks lõpptarbijale. Selle protseduuri korral ei pea ostja, kellele saadetakse kaupu kolmandatest riikidest, tollidokumente esitama. Müüja kasseerib käibemaksu summa tellimuse esitamise hetkel ja deklareerib seda kord kuus spetsiaalse IOSS deklaratsiooniga. IOSS lihtsustab ka ettevõtja maksukohustusi: süsteemi kasutajaks saab registreeruda ainult ühes riigis ning deklareerida ja maksta käibemaksu ainult selles riigis, selmet maksta käibemaksu imporditud kaupadelt igas riigis, kuhu kaupu imporditakse.

OSS-i ja IOSS-i üldeesmärk on lihtsustada maksuprotseduure ja suurendada Euroopa Liidu ettevõtete läbipaistvust. Need mehhanismid vähendavad bürokraatiat, alandavad kulusid ja parendavad Euroopa Liidu sisest ärikliimat.

Kui ettevõte eelistab erikorda mitte kasutada, võib ta alati registreeruda käibemaksukohustuslaseks igas Euroopa Liidu riigis, kus tekib maksukohustus kaupade või teenuste müügilt lõpptarbijale.

MAKSUKOHUSTUSTE TÄITMINE

Maksukohustuste täitmiseks OSS-i ja IOSS-i deklaratsiooni nõuete kohaselt on oluline järgida ettenähtud tähtaegu ja esitamiskorda. OSS deklaratsioone esitatakse kord kvartalis, IOSS deklaratsioone kord kuus. Deklaratsioon tuleb esitada aruandlusperioodile järgneva kuu lõpuks.
aasta juuli algusest jõustus seadusemuudatus, mille kohaselt peavad internetipoodide omanikud lisama lõpptarbijale müües ostusummale käibemaksu. See tähendab, et e-poodide omanikud peavad nüüd pidama arvestust maksukohustuste üle mitte ainult enda, vaid ka kliendi asukohariigis.

Meie oleme siin selleks, et aidata teil kõiki neid nõudeid mõista ja tagada, et teie maksukohustused, sealhulgas vajalike deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine, on korrektselt täidetud. Sellel olulisel teemal nõu ja abi saamiseks võtke meiega julgelt ühendust.

Eestis OSS/IOSS numbri registreerimise abi 400 EUR

OSS DEKLARATSIOONI ESITAMINE

OSS erikorda kasutav maksumaksja on kohustatud iga maksuperioodi kohta esitama elektroonilise käibedeklaratsiooni OSS erikorra alusel (edaspidi OSS deklaratsioon); paberil OSS deklaratsiooni esitada ei saa. OSS erikorra kohaldamise maksuperiood on üks kvartal, OSS deklaratsioon esitatakse kvartalile järgneva kuu viimaseks päevaks.

OSS deklaratsiooni esitamise tähtajad:

I kvartal (1. jaanuar – 31. märts) – 30. aprill
II kvartal (1. aprill – 30. juuni) – 31. juuli
III kvartal (1. juuli – 30. september) – 31. oktoober
IV kvartal (1. oktoober – 31. detsember) – järgmise aasta 31. jaanuar.

OSS deklaratsioonis esitatavad andmed.

OSS deklaratsiooniga nõutavate andmete loetelu on sätestatud Euroopa Komisjoni (EL) rakendusmääruse (EL) 2020/194 lisas III.

OSS deklaratsioon peab muuhulgas sisaldama järgnevaid andmeid, mille registreeriv riik peab esitama kõigile deklaratsioonis nimetatud tarbijariikidele:

 1. Erikorda kohaldava käibemaksukohustuslase number;
 2. ühenduse liikmesriigid, kuhu erikorra alla kuuluvaid kaupu või teenuseid edastati;
 3. Käibemaksumäärad riikide kaupa;
 4. Euroopa Liidu sisese kaugmüügi korras Eestist teise liikmesriiki saadetud kaupade maksustatav väärtus ja nendelt kaupadelt riigiti tasutava käibemaksu summa eurodes;
 5. Liidusisese kaugmüügi teel ühenduse ühest liikmesriigist teise liikmesriiki võõrandatud kauba maksustatav väärtus ja sellelt kaubalt tasumisele kuuluv käibemaksu summa riigiti eurodes;
 6. Online-kauplemisplatvormi kaudu müüdud ühendusevälise riigi isiku kauba maksustatav väärtus, kui kauba tarnimine ostjale algab ja lõpeb samas ühenduse liikmesriigis (käibemaksuseaduse § 4 lõige 1 punkt 3) ja nendelt kaupadelt tasumisele kuuluva käibemaksu summa riigiti eurodes;
 7. Osutatud teenuste maksustatav väärtus ja nendelt teenustelt tasumisele kuuluva käibemaksu summa riigiti eurodes;
 8. Kaupade ja teenuste maksustatav koguväärtus ning nendelt kaupadelt ja teenustelt tasumisele kuuluva käibemaksu kogusumma riigiti eurodes;
 9. Tasumisele kuuluva käibemaksu kogusumma eurodes.

OSS erikorra lõpetamine ja muudatustest teavitamine

Kui isik ei paku enam ühendusesiseselt erikorra alla kuuluvaid teenuseid ega kaugmüüki või on muutnud oma tegevus- ja/või registriandmeid (tegevuskoha või püsiva tegevuspaiga muutumine, maksukohustuslase numbri muutumine jms), siis tuleb sellest teada anda hiljemalt muutuse toimumise kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.

OSS erikorra avalduse lõpetamine maksuasutuse poolt

Maksuasutusel on õigus erikord lõpetada juhul, kui isik:

 1. on teada andnud, et ei müü enam erikorra alla kuuluvaid kaupu ega osuta teenuseid;
 2. ei ole erikorra alla kuuluvaid kaupu müünud või teenuseid osutanud kaks (2) aastat;
 3. ei vasta erikorra avalduse esitamiseks vajalikele nõuetele;
 4. on korduvalt jätnud erikorra avalduse esitamiseks sätestatud nõuded täitmata.

Täitmata jätmist loetakse korduvaks, kui kehtib vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:

 1. Eraldatud erimenetluse deklaratsioone ei esitatud 3 kvartali jooksul, vaatamata meeldetuletustele;
 2. mäletamistele vaatamata ei ole tasutud müügimaksu summat (välja arvatud juhul, kui tasumata summa on alla 100 euro iga kvartali kohta);
 3. erimenetlust kohaldav isik ei ole pärast maksuhalduri üleskutset ja ühe kuu möödumisel maksuhalduri saadetud meeldetuletusest esitanud elektrooniliselt Müügimaksu seaduse artiklis 43(15) sätestatud teavet (säilitatav teave).

IOSS DEKLARATSIOONI ESITAMINE

IOSS erikorda kasutav maksukohustuslane on IOSS erikorra kohaldamise ajal kohustatud esitama maksuperioodi kohta elektroonilise käibemaksudeklaratsiooni (edaspidi nimetatud IOSS deklaratsioon).

IOSS erikorra kohaldamise maksustamisperiood on kalendrikuu ja IOSS deklaratsioon esitatakse maksustamisperioodile järgneva kuu viimaseks päevaks.

Erimenetluse käibedeklaratsioone saab esitada ainult siis, kui maksuhaldurile on esitatud kehtiv erimenetluse taotlus. Iga deklaratsioon on seotud konkreetse taotlusega. Deklaratsiooni esitamiseks e-MTA keskkonnas valige: Maksud Elektroonilise kaubanduse ja teenuste erimenetluste (OSS/IOSS) käibedeklaratsioonid. Valikuks ilmuvad deklaratsioonide liigid, mille kohta on esitatud erimenetluse taotlused. Kui kasutaja on esitanud ainult ühe erikorraldusdeklaratsiooni, siis täidab süsteem deklaratsiooni liigi ette.

Deklareerimisel tuleb maksumaksjal arvesse võtta, et IOSS erikorda võib kasutada ainult kaupade kaugmüügi puhul, mis on imporditud riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, mille väärtus ei ületa 150 eurot ja millel ei ole aktsiisikohustust. Lisaks tuleb arvestada ka sellega, et selleks, et imporditud kauba müüki saaks lugeda kaugmüügiks, peavad kaubad olema toimetatud füüsiliselt väljastpoolt Euroopa Liitu (riikidest või territooriumidelt, mis ei ole EMÜ osa) otse ostjale. Kui väljaspoolt Euroopa Liitu kohale toimetatud kaubad saadetakse Euroopa Liidu liikmesriigi tollilattu, kust need saadetakse edasi kliendile, kes ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud, ei kohaldu sellistele tehingutele IOSS, kuna kaubad olid kliendile saatmise hetkel juba Euroopa Liidu territooriumil.

Igale deklaratsioonile määratakse unikaalne viitenumber, mille alusel maksu tasuda, millisel juhul tasutakse nõue kohe, kuna raha krediteeritakse ettemaksukontole. Makse on võimalik sooritada ka ettemaksekonto viitenumbriga, sel juhul tehakse makse automaatselt maksetähtajal.

IOSS DEKLARATSIOONIS KAJASTATAVAD ANDMED

IOSS deklaratsiooniga nõutavate andmete loetelu on sätestatud Euroopa Komisjoni (EL) rakendusmääruse (EL) 2020/194 lisas III, samuti OSS deklaratsioonis nõutavate andmete loetelu.

IOSS deklaratsioonis tuleb esitada järgnevad andmed:

 1. erikorra kohaldamiseks isikule väljastatud registreerimisnumber;
 2. ühenduse liikmesriik, kuhu kaubad saadetakse;
 3. kaupade maksustatav koguväärtus eurodes;
 4. käibemaksumäärad riikide kaupa;
 5. kaupade kogusumma riigiti, eurodes;
 6. tasumisele kuuluva käibemaksu kogusumma riigiti, eurodes;
 7. tasumisele kuuluva käibemaksu kogusumma eurodes.

IOSS deklaratsioonis esitatavad andmed (maksustatav väärtus, maksumäär, käibemaks) esitatakse tarbimisriikide kaupa ja samuti deklareeritakse tasutava käibemaksu kogusumma.

Sõltuvalt valitud tarbimisriigist pakub elektrooniline süsteem kasutajale võimalikke käibemaksuliike (standardne, vähendatud) ja käibemaksumäärasid (%), ent kasutajal on võimalus sisestada pakutud määradest erinev käibemaksumäär. Käibemaksusumma arvutatakse automaatselt maksustatava käibe alusel.  Käibemaksumäärad teistes ühenduse liikmesriikides.

IOSS erikorra kasutaja lisab käibemaksu summa müügi hetkel ostja arvele.

IOSS erikorra lõpetamine ja muudatustest teavitamine

IOSS erikorra avalduse esitanud isikul või selle vahendajal on kohustus teavitada Maksu- ja Tolliametit järgnevatel juhtudel:

 1. erikorra alla kuuluv tegevus on lõpetatud;
 2. tegevus muutub selliselt, et see ei vasta enam erikorra kohaldamise nõuetele, näiteks muutub ettevõtte tegevuskoha muutumise tõttu registreeritud asukoht (Müügimaksu seaduse artikli 43 lõiked 1 ja 21 );
 3. isik muudab avaldusel olevat teavet.

Erikorra alla kuuluvate andmete muutumisest ja tegevuse lõpetamisest tuleb teavitada muutuse toimumise kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.

IOSS erikorra avalduse lõpetamine maksuametniku poolt

 • Erandmenetluse taotleja arvatakse registrist välja, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1. isik teatas maksuhaldurile, et ta ei tegele imporditud kaupade kaugmüügiga;
 2. isik ei ole kaks aastat imporditud kaupade kaugmüügiga tegelenud;
 3. isik ei vasta erikorra avalduse esitamiseks vajalikele nõuetele (Müügimaksuseaduse artikli 43 lõiked 1 ja 2 1);
 4. isik on korduvalt jätnud erikorra avalduse esitamiseks sätestatud nõuded täitmata. Erikorra avalduse esitamiseks sätestatud nõuete korduv täitmata jätmine on defineeritud Müügimaksuseaduse artikli 43 lõige 241.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED